Innowacyjność projektu

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt. „Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami” z grudnia 2014 r. największym problemem dla jakości powietrza w naszym kraju jest ponadnormatywne stężenie pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo (a) pirenu (B (a) P). Wysokie stężenie pyłu zawieszonego powoduje i pogłębia choroby płuc i układu krążenia. Z kolei benzo (a) piren jest związkiem silnie rakotwórczym.

Nowa sieć preizolowana wybudowana w ramach Projektu

„Węzły indywidualne dla Warszawy – etap I”

 

 

Ciepło systemowe produkowane jest w ciepłowniach albo w elektrociepłowniach. W klasycznych elektrowniach również produkowane jest ciepło jednak różnica między elektrownią a elektrociepłownią polega na tym, że w przypadku elektrociepłowni ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania obiektów natomiast w przypadku klasycznej elektrowni odprowadzane jest do środowiska. Ciepłownie produkują tylko ciepło, natomiast elektrociepłownie jednocześnie produkują prąd elektryczny i ciepło, w procesie nazywanym  kogeneracją. Dodatkowo elektrociepłownia część produkowanego ciepła może przekazywać do zakładów przemysłowych w postaci tzw. pary technologicznej/przemysłowej która jest niezbędna w wielu procesach produkcyjnych. Dzięki jednoczesnemu wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej unikamy dodatkowej emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, które powstałyby gdyby były produkowane podczas odrębnych procesów produkcyjnych (większa o 20% efektywność wykorzystania paliw a zarazem o 30% niższa emisja CO2). Kogeneracja zwiększa bowiem stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej. Przekłada się to na oszczędność milionów ton węgla rocznie. Ze względu na swoją wydajność taki sposób produkcji ciepła wspierany jest przez prawodawstwo unijne m.in. poprzez system tzw. żółtych certyfikatów. W Polsce ok. 60% wytwarzanego ciepła powstaje właśnie w procesie kogeneracji.

Kogeneracja – w warszawskiej sieci ciepłowniczej (w.s.c.) ciepło dostarczane jest głownie z elektrociepłowni – ponad 90 % uzyskiwanego ciepła pochodzi z kogeneracji, dzięki czemu uzyskuje się znaczące oszczędności energii pierwotnej. W źródłach ciepła zasilających warszawskiej sieci ciepłowniczej (w.s.c.) wykorzystywane jest biopaliwo, ale jego udział w chwili obecnej nie jest znaczący. Właściciel źródeł (PGNiG Termika) planuje z najbliższych latach znaczny wzrost tego udziału, a ponadto planuje również budowę bloku gazowo-parowego, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń.

Zasada działania elektrociepłowni

 

Warto dodać, że węzły indywidualne pozwalają na prowadzenie indywidualnej gospodarki ciepłem tzn. wspólnota może samodzielnie podjąć decyzję o zasadach gospodarowania ciepłem np. o terminach włączania ciepła, może wpływać na parametry zaprogramowania poziomu ogrzewania czy przeprowadzić działania termomodernizacyjne.

Sieci Warszawy 2