O projekcie

Projekt pt. „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II” dotyczy modernizacji 26,41 km sieci ciepłowniczej, wykonanej przed laty w technologii kanałowej, posiadającej nieefektywną izolację termiczną, o średnicach od DN 20 do DN 1100 na sieć wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Długość przedmiotowych odcinków sieci po modernizacji będzie wynosiła 27,01 km, a Projekt będzie realizowany w okresie od 2018 do 2020 r.

Jakość powietrza w m.st. Warszawa jest niezadowalająca. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim, wykonanej na podstawie danych za 2015 r. aglomeracja warszawska, w obrębie której realizowane będzie przedsięwzięcie, polegające na modernizacji Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej, została zaklasyfikowana na podstawie kryteriów ochrony zdrowia do grupy C ze względu na wysokie stężenia NO2, PM10 i PM2,5 . Oznacza to, że stężenia ww. zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. Z tego też powodu dla aglomeracji warszawskiej ustanowiono Programy Ochrony Powietrza.

Mając na uwadze zły stan jakości powietrza zarówno na terenie m.st. Warszawy, jak i w całej Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 przewiduje się wsparcie skierowane na poprawę efektywności dystrybucji ciepła głównie na cele komunalno-bytowe, które będzie odnosić się do obszarów posiadających plany gospodarki niskoemisyjnej oraz wynikających ze strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) miast wojewódzkich, w których uwzględniono potrzeby dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie CO2 i PM10.

„Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II” jest przedsięwzięciem, które w sposób znaczący może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy, a pośrednio w całej Polsce. Ww. przedsięwzięcie, którego jednym z głównych celów jest ograniczenie emisji CO2, zgodnie z założeniami POIŚ, wpisuje się w cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. st. Warszawy. Ponadto przedmiotowy Projekt znajduje się na liście podstawowych Projektów z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego zgłoszonych jako komplementarne do ZIT do RPO WM, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

Należy nadmienić, iż zadanie polegające na „zmniejszeniu strat przesyłu ciepła poprzez sukcesywną modernizację sieci”, będące zgodne z celem niniejszego Projektu, od dawna znajduje się na liście zadań stolicy w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. Zadanie to zostało wymienione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, opracowanego w 2005 r. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Lecha Kaczyńskiego, zatwierdzonego uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r.

W dniu 17 listopada 2017 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz przedsiębiorstwo Veolia Energia Warszawa SA podpisały umowy dotyczące dofinansowania Projektu „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II” realizowanego ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014 – 2020.

Do tej pory, w latach 2012 – 2015, dokonano modernizacji Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej dla odcinków sieci o łącznej długości ok. 41 km.

Aby uzyskać satysfakcjonujący stan techniczny infrastruktury do przesyłu ciepła, pozwalający na znaczne zmniejszenie strat ciepła, a co za tym idzie na poprawę jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy, na skutek ograniczenia ilości spalanych paliw, konieczne jest zrealizowanie kolejnych inwestycji.

W latach 2017 r. – 2020 r. w ramach POIiŚ działania 1.5 (ZIT) planuje się modernizację 43,1 km sieci ciepłowniczej, łączne nakłady na realizację tych prac są szacowane na 186  mln zł dla zakresów Projektu Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I i Etap II.

Sieć ciepłownicza eksploatowana przez Veolię Energia Warszawa S.A. pokrywa ok. 80% potrzeb na ciepło dla Warszawy, ma długość około 1740 km i dostarcza ciepło o mocy ok. 5 329 MW do 19 000 obiektów na terenie miasta. W znacznej części istniejąca sieć ciepłownicza jest wykonana w przestarzałej technologii – kanałowej.

Zidentyfikowane problemy, związane z pogarszającym się stanem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez Veolia Energia Warszawa S.A., wynikającym z jej wieku oraz przestarzałej technologii, to:

  • wysokie straty ciepła na przesyle,
  • awaryjność sieci.

Problemy w otoczeniu Projektu (mieście, regionie, kraju), będące efektem działalności gospodarczej człowieka, stosowania indywidualnych źródeł ciepła, transportu, to:

  • przekroczone dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu, w tym m.in. pyłu PM10 i pyłu PM2,5 w Warszawie,
  • ocieplanie się klimatu (efekt cieplarniany),
  • wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych paliw kopalnych,
  • zwiększone ryzyko zachorowalności ludzi na skutek dużej zawartości zanieczyszczeń w powietrzu.

Rozwiązanie problemów dotyczących bezpośrednio sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. może się przyczynić do częściowego rozwiązania problemów w otoczeniu Projektu, w tym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia paliw nieodnawialnych i ograniczenia ryzyka zachorowalności ludności.

Sieci Warszawy 2