Cele projektu

Sieć ciepłownicza eksploatowana przez Veolia Energia Warszawa S.A. pokrywa ok. 80% potrzeb na ciepło dla Warszawy, ma długość około 1740 km i dostarcza ciepło o mocy ok. 5 329 MW do 19 000 obiektów na terenie miasta. W znacznej części istniejąca sieć ciepłownicza jest wykonana w przestarzałej technologii – kanałowej.

Zidentyfikowane problemy, związane z pogarszającym się stanem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez Veolia Energia Warszawa S.A., wynikającym z jej wieku oraz przestarzałej technologii, to:

 • wysokie straty ciepła na przesyle,
 • awaryjność sieci.

Problemy w otoczeniu Projektu (mieście, regionie, kraju), będące efektem działalności gospodarczej człowieka, stosowania indywidualnych źródeł ciepła, transportu, to:

 • przekroczone dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu, w tym m.in. pyłu PM10 i pyłu PM2,5 w Warszawie,
 • ocieplanie się klimatu (efekt cieplarniany),
 • wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych paliw kopalnych,
 • zwiększone ryzyko zachorowalności ludzi na skutek dużej zawartości zanieczyszczeń w powietrzu.

Rozwiązanie problemów dotyczących bezpośrednio sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. może się przyczynić do częściowego rozwiązania problemów w otoczeniu Projektu, w tym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia paliw nieodnawialnych i ograniczenia ryzyka zachorowalności ludności.

Sposobem rozwiązania problemów dotyczących samej sieci ciepłowniczej może być jej modernizacja, będąca przedmiotem niniejszego studium wykonalności. 

Główny cel planowanego przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji sieci ciepłowniczej to:

EFEKTYWNA I NISKOEMISYJNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA W WARSZAWIE

Cel ten jest zgodny z celem działania 1.5. „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” Osi Priorytetowej I – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Realizacja ww. celu będzie możliwa w wyniku obniżenia strat ciepła na przesyle. Dzięki ograniczeniu strat ciepła na przesyle, w celu dostarczenia tej samej ilości ciepła odbiorcom potrzebna będzie mniejsza ilość ciepła przesyłanego siecią, co pozwoli na ograniczenie jego wytwarzania, a w konsekwencji zmniejszenie zużycia paliw i uniknięcie emisji zanieczyszczeń towarzyszących jego wytwarzaniu.

Przedmiotowy Projekt jest zgodny z typem Projektu, który został wskazany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako Projekt mogący podlegać dofinansowaniu w ramach działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” POIŚ 2014-2020, tj. „Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji”.

Cele szczegółowe bezpośrednie, pozwalające na osiągnięcie celu głównego to:

Obniżenie strat ciepła na przesyle

Zastosowanie nowoczesnej technologii rur preizolowanych do modernizacji sieci ciepłowniczej, cechujących się niższym współczynnikiem strat ciepła od rur tradycyjnych, izolowanych wełną mineralną, stosowanych w sieci kanałowej, pozwoli na obniżenie strat ciepła na przesyle.

Zmniejszenie ilości spalanych paliw i emisji zanieczyszczeń

Poprzez obniżenie strat ciepła na przesyle możliwe jest dostarczenie takiej samej ilości energii końcowej do odbiorcy przy mniejszej ilości spalanych paliw. Realizacja Projektu pozwoli zatem na zmniejszenie ilości spalanych paliw. Zmniejszona ilość spalanych paliw wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń kierowanych do powietrza, a także zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów (popiołu, żużla).

Zmniejszenie liczby awarii

Do modernizacji w ramach Projektu wytypowano odcinki sieci ciepłowniczej, cechujące się najgorszymi parametrami technicznymi, będące najczęściej przyczyną usterek i awarii – najstarsze i wykonane w technologii kanałowej. Modernizacja tych odcinków sieci ciepłowniczej zapewni mniejszą jej awaryjność.

Cel pośredni, dotyczący mieszkańców Warszawy i Regionu, związany z realizacją celów bezpośrednio dotyczących warszawskiej sieci ciepłowniczej to:

Poprawa jakości powietrza w Warszawie i w Regionie

Poprzez zmniejszenie zużycia paliw, wynikające z obniżonych strat ciepła na przesyle, możliwe będzie zmniejszenie zużycia paliw w źródłach zasilających sieć ciepłowniczą, w konsekwencji zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń towarzyszących spalaniu paliw, w tym gazów cieplarnianych – głównie dwutlenku węgla, pyłu, w tym PM10, PM2,5, a także innych zanieczyszczeń, w tych dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzo(a)pirenu, metali ciężkich i odpadów. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wpłynie na poprawę jakości powietrza w Warszawie i Regionie, w tym na spadek emisji pyłu i CO2.

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wskazana w działaniu 1.5 POIŚ, odnosi się przede wszystkim do:

 • obszarów, na których występują ponadnormatywne poziomy stężenia pyłu PM10 – takimi obszarami są właśnie aglomeracja warszawska, a także strefa mazowiecka, będące w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, w których doszło do przekroczenia standardów imisyjnych i dla których należy podjąć określone działania w celu przywrócenia obowiązujących standardów jakości powietrza – w głównej mierze w zakresie pyłu PM10,
 • obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany gospodarki niskoemisyjnej oraz wynikających ze strategii ZIT miast wojewódzkich, – takim obszarem jest miasto stołeczne Warszawa, dla którego przygotowano plan gospodarki niskoemisyjnej, prowadzący głównie do spadku emisji CO2 na terenie stolicy; ponadto Projekt, będący przedmiotem niniejszego studium, znajduje się na liście Projektów z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego zgłoszonych jako komplementarne do ZIT do RPO WM, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego.

Rezultaty Projektu

Osiągniecie celów związanych z realizacją Projektu pozwoli na uzyskanie rezultatów Projektu.

W zakresie rezultatów bezpośrednich, wynikających z modernizacji warszawskiej sieci ciepłowniczej można wyróżnić następujące:

Zmniejszenie kosztu przesyłu ciepła do odbiorców

Obniżenie strat ciepła na przesyle pozwoli na zmniejszenie ilości ciepła przesyłanej siecią dla dostarczenia tej samej ilości ciepła odbiorcom, co skutkować będzie zmniejszeniem kosztu przesyłu tej samej ilości ciepła do odbiorców.

Zmniejszenie opłat odbiorców za dostawę ciepła

Obniżenie strat ciepła na przesyle pozwoli na zmniejszenie opłat odbiorców za dostawę ciepła, z uwagi na jej mniejszą ilość kupowaną w elektrociepłowniach warszawskich i przesyłaną siecią ciepłowniczą.

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c.

Obniżenie strat ciepła na przesyle pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a co z tym związane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c., przy dostarczeniu tej samej ilości energii końcowej odbiorcom. Szacuje się, że realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) o 37 959,49 GJ/rok.

Spadek emisji gazów cieplarnianych

Spalanie mniejszej ilości paliw wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń towarzyszących spalaniu paliw, w tym emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2. Szacuje się że realizacja Projektu przyczyni się do spadku emisji dwutlenku węgla o 5 303,90 Mg/rok.

Spadek emisji pyłu

Spalanie mniejszej ilości paliw pozwoli na proporcjonalnie mniejszą emisję pyłu, w tym pyłu PM10 i PM2,5. Szacuje się że realizacja Projektu przyczyni się do spadku emisji pyłu o 0,84 Mg/rok.

Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła

Zmniejszenie ilości awarii sieci ciepłowniczej umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa jego dostaw do odbiorców.

Zwiększenie komfortu życia odbiorców ciepła

Poprzez zmniejszenie ilości awarii sieci ciepłowniczej i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła wzrośnie komfort życia odbiorców ciepła. 

Spadek ilości zachorowań ludzi i organizmów żywych

Efektem zmniejszenia ilości spalanych paliw i uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza z niespalonego paliwa będzie również spadek ilości zachorowań ludzi i organizmów żywych.

Jak wskazują badania biologiczne ludzi, zwierząt, roślin oraz badania statystyczne dotyczące występowania chorób, zanieczyszczenia pyłowo – gazowe emitowane podczas spalania paliw mogą wywierać niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi i organizmów żywych. Schorzenia najczęściej kojarzone z wchłanianiem zanieczyszczonego powietrza to:

 • choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc;
 • zaburzenia centralnego układu nerwowego: w tym bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie, 
 • choroby oczu, zapalenie spojówek oka;
 • reakcje alergiczne,
 • zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca.

Poprawa jakości powietrza w Warszawie i Regionie przyczyni się zatem do spadku ilości zachorowań ludzi i organizmów żywych na tym obszarze.

Zmniejszenie degradacji środowiska

W wyniku zmniejszenia ilości spalanych paliw i emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, zmniejszeniu ulegnie degradacja środowiska (zakwaszenie gleb, ocieplenie klimatu, zmniejszenie plonów, korozja budowli, degradacja obszarów leśnych), wynikająca ze zmniejszenia emisji i ograniczenia wydobycia paliw kopalnych.

Zanieczyszczenia powietrza, poza wpływem na zdrowie ludzi i organizmów żywych, wywierają również niekorzystny wpływ na:

 • uprawy i drzewostan,
 • budowle (w tym zabytki), powodując ich korozję,
 • konstrukcje i elementy metalowe, powodując ich korozję,
 • niszczenie innych materiałów w tym skóry, papieru, odzieży,
 • redukcję promieniowania słonecznego w wyniku jego absorpcji i rozpraszania. 

Zatem poprawa jakości powietrza w Warszawie i Regionie, pozwoli na ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko i dóbr ludzi na tym terenie.

Ponadto poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych ograniczy się ich wydobycie, co w rezultacie pozwoli na zmniejszenie oddziaływania wydobywania paliw na środowisko – zmniejszenie pustek pozostałych po eksploatacji węgla, ograniczenie ilości ścieków zasolonych, szkód górniczych itp.  

Produktem powstałym w wyniku realizacji projektu będzie:

Zmodernizowana sieć ciepłownicza o długości 27 016,40 m

Realizacja projektu pozwoli na modernizację 27 016,40 m warszawskiej sieci ciepłowniczej, eksploatowanej przez Veolia Energia Warszawa S.A.

Sieci Warszawy 2