Efektywność energetyczna

Celem głównym projektu realizowanego w ramach Programu POIŚ 2014 – 2020 jest zmniejszenie ilości spalanych paliw i redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji w Warszawie.

Poniżej prezentujemy planowane wskaźniki rezultatu bezpośredniego, które mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji prac modernizacyjnych Projektu:

  • Obniżenie strat ciepła na przesyle pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a co z tym związane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c., przy dostarczeniu tej samej ilości energii końcowej odbiorcom. Szacuje się, że realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) o 37 959,49 GJ/rok.
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie CO2 wyniesie 5 303,9 Mg/rok.
  • Szacuje się, że redukcja emisji pyłów, w tym pyłu PM10 i PM2,5 wyniesie 0,837 Mg/rok.
  • Redukcja emisji SO2 wyniesie 13,30 Mg/rok
  • Redukcja emisji – NOx wyniesie 6,76 Mg/rok

Sieci Warszawy 2