O projekcie

Projekt pt. „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap III” dotyczy modernizacji ok. 8 km sieci ciepłowniczej, starszej niż 25 lat wykonanej przed laty w technologii kanałowej, która wymaga niezwłocznej modernizacji, o średnicach od DN 25 do DN 800 na sieć wykonaną w nowoczesnej technologii rur preizolowanych. Długość przedmiotowych odcinków sieci po modernizacji będzie wynosiła 8,4 km, a Projekt będzie realizowany w okresie od 2019 do 2022 r.

Jakość powietrza w m.st. Warszawa jest niezadowalająca. W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim, wykonanej na podstawie danych za 2015 r. aglomeracja warszawska, w obrębie której realizowane będzie przedsięwzięcie, polegające na modernizacji Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej, została zaklasyfikowana na podstawie kryteriów ochrony zdrowia do grupy C ze względu na wysokie stężenia NO2, PM10 i PM2,5 . Oznacza to, że stężenia ww. zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. Z tego też powodu dla aglomeracji warszawskiej ustanowiono Programy Ochrony Powietrza.

Mając na uwadze zły stan jakości powietrza zarówno na terenie m.st. Warszawy, jak i w całej Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 przewiduje się wsparcie skierowane na poprawę efektywności dystrybucji ciepła głównie na cele komunalno-bytowe, które będzie odnosić się do obszarów posiadających plany gospodarki niskoemisyjnej oraz wynikających ze strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) miast wojewódzkich, w których uwzględniono potrzeby dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie CO2 i PM10.

„Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap III” jest przedsięwzięciem, które w sposób znaczący może przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy, a pośrednio w całej Polsce. 

Cele projektu są zgodne z celami przewidzianymi dla Działania 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, poprawa wydajności systemu ciepłowniczego, poprawa jakości powietrza, zmniejszenie produkcji ciepła, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz zmniejszenia zużycia energii końcowej). W ramach tego działania „wspierana jest poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła do istniejących odbiorców w szczególności poprzez modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych”.

Projekt przyczyni się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.

Działania przewidziane w Projekcie są zgodne ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ oraz z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Stołecznego Warszawy (przyjętym Uchwałą nr XXI/522/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015 r.).

W dniu 29 kwietnia 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz przedsiębiorstwo Veolia Energia Warszawa SA podpisały umowy dotyczące dofinansowania Projektu „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap III” realizowanego ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014 – 2020.

Aby uzyskać satysfakcjonujący stan techniczny infrastruktury do przesyłu ciepła, pozwalający na znaczne zmniejszenie strat ciepła, a co za tym idzie na poprawę jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy, na skutek ograniczenia ilości spalanych paliw, konieczne jest zrealizowanie kolejnych inwestycji.

Na lata 2017 r. – 2020 r. w ramach projektów pt. „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap I  oraz Etap II” zaplanowano modernizację nieco ponad 45 km sieci ciepłowniczej.

Sieć ciepłownicza eksploatowana przez Veolię Energia Warszawa S.A. pokrywa ok. 80% potrzeb na ciepło dla Warszawy, ma długość około 1740 km i dostarcza ciepło o mocy ok. 5 329 MW do 19 000 obiektów na terenie miasta. W części istniejąca sieć ciepłownicza jest wykonana w przestarzałej technologii – kanałowej. 

Zidentyfikowane problemy, związane z pogarszającym się stanem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez Veolia Energia Warszawa S.A., wynikającym z jej wieku oraz przestarzałej technologii, to: 

  • wysokie straty ciepła na przesyle, 
  • awaryjność sieci.

Problemy w otoczeniu Projektu (mieście, regionie, kraju), będące efektem działalności gospodarczej człowieka, stosowania indywidualnych źródeł ciepła, transportu, to:

  • przekroczone dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu, w tym m.in. pyłu PM10 i pyłu PM2,5 w Warszawie,
  • ocieplanie się klimatu (efekt cieplarniany),
  • wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych paliw kopalnych, 
  • zwiększone ryzyko zachorowalności ludzi na skutek dużej zawartości zanieczyszczeń w powietrzu.

Rozwiązanie problemów dotyczących bezpośrednio sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. może się przyczynić do częściowego rozwiązania problemów w otoczeniu Projektu, w tym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia paliw nieodnawialnych i ograniczenia ryzyka zachorowalności ludności.