Efektywność energetyczna

Celem głównym projektu realizowanego w ramach Programu POIŚ 2014 – 2020 jest zmniejszenie ilości spalanych paliw i redukcji emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji w Warszawie. 

Poniżej prezentujemy planowane wskaźniki rezultatu bezpośredniego, które mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji prac modernizacyjnych Projektu:

  • Obniżenie strat ciepła na przesyle pozwoli na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a co z tym związane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) dla zasilania w.s.c., przy dostarczeniu tej samej ilości energii końcowej odbiorcom. Szacuje się, że realizacja Projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej (nieodnawialnej) o 15 073 GJ/rok.
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie CO2 wyniesie 1 997 Mg/rok.
  • Szacuje się, że redukcja emisji pyłów, w tym pyłu PM10 i PM2,5 wyniesie 0,24 Mg/rok.
  • Ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła oszacowane zostało na 20 259 GJ/rok.