Korzyści wynikające z projektu

Rozwiązanie problemów dotyczących bezpośrednio sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. może się przyczynić do częściowego rozwiązania problemów w otoczeniu Projektu, w tym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia paliw nieodnawialnych i ograniczenia ryzyka zachorowalności ludności.

Podstawowymi korzyściami związanymi z realizacją Projektu jest istotne zmniejszenie strat na przesyle energii wyeksploatowaną siecią niskich parametrów – co oznacza niższe rachunki za ciepło.

Osiągniecie celów związanych z realizacją Projektu pozwoli na uzyskanie rezultatów Projektu.

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

W ramach osi priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” wsparcie uzyskają działania obejmujące m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie energochłonności przedsiębiorstw, zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Cele projektu są zgodne z celami przewidzianymi dla Działania 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, poprawa wydajności systemu ciepłowniczego, poprawa jakości powietrza, zmniejszenie produkcji ciepła, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz zmniejszenia zużycia energii końcowej). W ramach tego działania „wspierana jest poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła do istniejących odbiorców w szczególności poprzez modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych”.

Projekt przyczyni się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.

Działania przewidziane w Projekcie są zgodne ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ oraz z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Stołecznego Warszawy (przyjętym Uchwałą nr XXI/522/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015 r.).

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

  • ograniczenia strat ciepła na przesyle,
  • obniżenia awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorców),
  • poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców,
  • ograniczenia poziomu kosztów eksploatacyjnych,
  • zmniejszenia zużycia energii pierwotnej,
  • poprawy stanu jakości powietrza w Warszawie i na obszarach sąsiadujących poprzez obniżenie emisji w źródłach ciepła zasilających systemy ciepłowniczy.

Produktem realizacji Projektu będzie zmodernizowana sieć ciepłownicza na łącznej długości 8,464 km

Rezultatami bezpośrednimi realizacji Projektu będą: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na 15 073 GJ/rok i szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) w ilości 1 997 Mg/rok.

Rezultatami pośrednimi realizacji Projektu będą: ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła oszacowane na 20 259 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji pyłów o 0,24 Mg rocznie.