Cele projektu

Sieć ciepłownicza eksploatowana przez Veolia Energia Warszawa S.A. pokrywa ok. 80% potrzeb na ciepło dla Warszawy, ma długość około 1740 km i dostarcza ciepło o mocy ok. 5 329 MW do 19 000 obiektów na terenie miasta. W części istniejąca sieć ciepłownicza jest wykonana w przestarzałej technologii – kanałowej.

Zidentyfikowane problemy, związane z pogarszającym się stanem sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez Veolia Energia Warszawa S.A., wynikającym z jej wieku oraz przestarzałej technologii, to: 

 • wysokie straty ciepła na przesyle, 
 • awaryjność sieci.

Problemy w otoczeniu Projektu (mieście, regionie, kraju), będące efektem działalności gospodarczej człowieka, stosowania indywidualnych źródeł ciepła, transportu, to:

 • przekroczone dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu, w tym m.in. pyłu PM10 i pyłu PM2,5 w Warszawie,
 • ocieplanie się klimatu (efekt cieplarniany),
 • wyczerpywanie się zasobów nieodnawialnych paliw kopalnych, 
 • zwiększone ryzyko zachorowalności ludzi na skutek dużej zawartości zanieczyszczeń w powietrzu.

Rozwiązanie problemów dotyczących bezpośrednio sieci ciepłowniczej Veolia Energia Warszawa S.A. może się przyczynić do częściowego rozwiązania problemów w otoczeniu Projektu, w tym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia paliw nieodnawialnych i ograniczenia ryzyka zachorowalności ludności. 

Sposobem rozwiązania problemów dotyczących samej sieci ciepłowniczej może być jej modernizacja, będąca przedmiotem niniejszego studium wykonalności.  

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła i tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych.

W ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki wsparcie uzyskają działania obejmujące m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie energochłonności przedsiębiorstw, zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Cele projektu są zgodne z celami przewidzianymi dla Działania 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła, poprawa wydajności systemu ciepłowniczego, poprawa jakości powietrza, zmniejszenie produkcji ciepła, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, poprawa bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz zmniejszenia zużycia energii końcowej). W ramach tego działania „wspierana jest poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła do istniejących odbiorców w szczególności poprzez modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych”.

Projekt przyczyni się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.

Działania przewidziane w Projekcie są zgodne ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ oraz z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Stołecznego Warszawy (przyjętym Uchwałą nr XXI/522/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015 r.).

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:

 • ograniczenia strat ciepła na przesyle,
 • obniżenia awaryjności sieci ciepłowniczych (poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie przerw w dostawach ciepła do odbiorców),
 • poprawy bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców,
 • ograniczenia poziomu kosztów eksploatacyjnych,
 • zmniejszenia zużycia energii pierwotnej,
 • poprawy stanu jakości powietrza w Warszawie i na obszarach sąsiadujących poprzez obniżenie emisji w źródłach ciepła zasilających systemy ciepłowniczy.

Produktem realizacji Projektu będzie zmodernizowana sieć ciepłownicza na łącznej długości ok. 8,464 km. 

Rezultatami bezpośrednimi realizacji Projektu będą: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oszacowane na 15 073 GJ/rok i szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) w ilości 1 997 Mg/rok.

Rezultatami pośrednimi realizacji Projektu będą: ograniczenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła oszacowane na 20 259 GJ/rok oraz zmniejszenie emisji pyłów o 0,24 Mg rocznie.